Regulamin Sklepu Internetowego (Ogólne warunki zawierania umów) oraz Informacje dla klientów

 

I. Regulamin Sklepu Internetowego (Ogólne warunki zawierania umów)

 

§1 Postanowienia ogólne

 

(1) Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego - Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: Regulamin) znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Tomasz Majewski) za pośrednictwem strony internetowej filcaki.com.pl (dalej także jako nasza strona).

 

(2) Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

(3) Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Państwa system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: z włączoną obsługą:

b) minimalnej rozdzielczości ekranu: pikseli.

 

§2 Zawarcie umowy

 

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów. Prezentowanie towarów na naszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Państwa oferty.

 

(2) Zakup za pośrednictwem naszego internetowego systemu zamówień przebiega w następujący sposób:

wybrane przez Państwa towary należy umieścić w wyodrębnionej zakładce, służącej do generowania treści zamówienia, zwanej dalej "Koszykiem". Mogą Państwo w każdym czasie wywołać zakładkę "Koszyk" i dokonać zmian w treści zamówienia.

Po wybraniu zamawianych towarów, wywołują Państwo zakładkę "Kasa" poprzez wybór odpowiedniego pola opisanego „Kasa” lub „Do kasy”. Następnie podają Państwo dane osobiste konieczne do Państwa identyfikacji i wysyłki zamawianych towarów.

Pola zawierające powyższe informacje mogą być wypełnione automatycznie w przypadku, gdy zalogowali się Państwo do Systemu za pomocą zarejestrowanego w nim wcześniej konta. Wybierają Państwo sposób zapłaty oraz dostawy zamawianych towarów.

Wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia.

Przed złożeniem oferty zakupu mogą Państwo tutaj sprawdzić i poprawić wszelkie podane dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także przerwać proces składania oferty zakupu. Wysłanie przez Państwa zamówienia poprzez klinknięcie pola "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa wiążącej oferty zakupu towarów wymienionych w zamówieniu i na warunkach w nim zawartych.

Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania przez nas oferty kupna, które nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży.

 

(3) Przyjęcie oferty kupna (i zarazem zawarcie umowy sprzedaży) następuje w ciągu 2 dni poprzez potwierdzenie przez nas w formie wiadomości e-mail, w której zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o wysyłce towarów. Jeśli nie otrzymają Państwo wskazanego w niniejszym punkcie potwierdzenia o przyjęciu zamówienia lub informacji o wysyłce zamówionego towaru, nie są Państwo związani swoją ofertą kupna. W takim przypadku obie strony zobowiązane będą do niezwłocznego zwrotu wszelkich spełnionych do tej pory świadczeń.

 

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową. Nasze wiadomości e-mail częściowo generowane są w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do umożliwienia prawidłowej wymiany poczty elektronicznej, w szczególności poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie, że nasze wiadomości nie zostaną zablokowane przez filtry antyspamowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania przez Państwa tego obowiązku.

 

§3 Zastrzeżenie prawa własności

 

(1) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

 

(2) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

 

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą także przed uregulowaniem w całości należności. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

 

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności rzeczy połączonej lub pomieszanej, którego wysokość obliczana jest według ceny wskazanej na rachunku za towar i wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

 

d) Zobowiązujemy się na Państwa żądanie zwolnić towar z powyższych zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości nieuregulowanego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

 

§ 4 Reklamacje


(1) Przysługują Państwu uprawnienia:


a) z tytułu odpowiedzialności za wady (rękojmia) - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub

b) gwarancji wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru (jeśli dokument taki został przez te podmioty wystawiony) – zgodnie z treścią karty gwarancyjnej.

W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, prosimy przesłać reklamowany towar na adres:

F.H.U. TOM Tomasz Majewski, filcaki.com.pl, Wyspiańskiego 25, 39-400 Tarnobrzeg, Polska.

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie.

W terminie 14 dni przekażemy Państwu swoje stanowisko co do żądań zgłoszonych w reklamacji oraz poinformujemy o dalszym postępowaniu.
W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy złożyć reklamację w sposób określony w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru.
W takim przypadku reklamację należy zgłosić bezpośrednio do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej w terminie i w sposób w niej określony.


§ 5 Postanowienia końcowe


(1) Umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

(2) Jeżeli nie są Państwo Konsumentem, miejscem wykonania umowy jest nasza siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

 

 

II. Informacje dla klientów

 

1. Dane odnośnie Sprzedawcy

F.H.U. TOM Tomasz Majewski

Wyspiańskiego 25

39-400 Tarnobrzeg

Polska

Telefon:509-892-652

E-mail: tom@tbg.net.pl

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostęp na stronie http://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

 

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów uregulowane zostały w § 2 naszego regulaminu (część I ).

 

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

 

3.1. Obowiązującym językiem umowy jest język polski.

3.2. Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo zachować tekst umowy poprzez jego wydrukowanie lub zapis w postaci elektronicznej. Dodatkowo treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz Regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

 

4. Główne cechy towarów

 

Główne cechy towarów zawarte są w opisie produktu i uzupełniających informacjach na naszej stronie internetowej.

 

5. Ceny i sposoby płatności

 

5.1. Wszelkie podane na naszej stronie ceny stanowią ceny końcowe, zawierające wszelkie należne podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

 

5.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Koszty dostawy są wykazywane w procesie dokonywania zakupu i zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów, chyba że zostaną Państwo z nich zwolnieni.

 

5.3. Dostępne sposoby płatności określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

 

5.4. Zapłata ceny za zamówione towary i dostawę staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy, chyba że co innego wynika z wybranego sposobu zapłaty.

 

6. Warunki dostawy

 

6.1. Warunki dostawy towarów, ze wskazaniem terminu dostawy i ewentualnych ograniczeń dostarczenia towarów określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

 

6.2. W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu rzeczy. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

 

7. Odpowiedzialność za wady towaru

 

Nasza odpowiedzialność za wady towaru określona została w regulacji „reklamacje“ w naszym regulaminie (część I).